ජාතික යොවුන් දේශගුණික ක්‍රියාදාමයේ සමාරම්භක උත්සවය වෙනුවෙන් පැවැත්වීමට අපේක්‍ෂිත දේශගුණික ක්‍රියාකාරී උද්‍යාන සැලසුම් නිර්මාණ සහ කෙටි චිත්‍රපට තරඟාවලිය